Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawod nirede? Men ol ýere nädip baryp bilerin?

Zawodymyz Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär. Ourhli müşderilerimiz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

Önüm üçin nusga sargyt alyp bilerinmi?

Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris. Garyşyk nusgalar kabul ederliklidir.

Gurluşyk wagty näme?

Nusganyň iberilmegi üçin 3 ~ 7 gün we sargyt üçin köpçülikleýin önümçilik üçin 10 ~ 15 iş güni gerek.

Önüm sargytlary üçin MOQ çäkiňiz barmy?

MOQ dürli modellere bagly. Demo nusgasy azyndan 1 birlikdir.

Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?

Adatça DHL, UPS, FedEx ýa-da TNT bilen iberýäris. Gelmek üçin adatça 5 ~ 12 gün gerek. Howa ýa-da deňiz arkaly eltip bermek hökmany.

Önüm üçin sargyt nädip goýmaly?

1. Islegleriňizi we mukdaryňyzy bize habar beriň.

2. Talaplaryňyza görä sitata bereris we tekliplerimizi bereris.

3. Müşderiler sargytlary tassyklaýarlar we resmi sargyt üçin töleg gurnaýarlar.

4. haryt önümçiligini gurnaýarys.

Haýsy şahadatnamaňyz bar? Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?

Elbetde! Bizde CE we ISO bar. Logotip dizaýn suratyňyzy bize iberseňiz, muny siziň üçin edip bileris.

Önümler üçin kepillik hödürleýärsiňizmi?

Hawa, önümlerimize 1 ýyl kepillik hödürleýäris.

Nädogry nädip işlemeli?

Ilki bilen, önümlerimiz berk hil gözegçilik ulgamynda öndürilýär we kemçilik derejesi 0,1% -den pes bolar. Kepillik möhletinde, satuwdan soňky inerenerimiz munuň üçin çözgüt hödürlär we täzelerini az mukdarda çalyşarys.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?