“Hwatime Medical” 2019-njy ýylda Stambulda açylan halkara lukmançylyk enjamlary sergisine gatnaşdy

2019-njy ýylyň Stambul halkara lukmançylyk enjamlary sergisi 28-nji martda Stambul TUYAP sergi merkezinde ajaýyp açyldy. Hwatime Medical, halkara lukmançylyk enjamlaryny möhüm üpjün ediji hökmünde 24-nji Türkiýe Stambul sergisinde ilkinji gezek çykyş etdi.

Hwatime Medical Attended the 2019 Istanbul International Medical Equipment Exhibition Expomed-1

Türkiýede we asewraziýada lukmançylyk enjamlarynyň, enjamlarynyň we tehnologiýalarynyň görkezilýän we iň soňky lukmançylyk tendensiýalaryny we ylmy wakalary yzarlap boljak iň uly ýarmarka hökmünde EXPOMED EURASIA 2019-njy ýylyň 28-nji martyndan 30-njy martyna çenli saglygy goraýyş pudagynda karar berýänleri bir ýere jemleýär. Stambul 26-njy gezek. 42armarka 42 ýurtdan jemi 850 sergi gatnaşdy we sergä gatnaşanlaryň we myhmanlaryň doly bahasyna eýe bolan sergä 90 ýurtdan 6104 halkara myhman, şol sanda 90 ýurtdan 6104 halkara myhman gatnaşdy.

25 ýyl bäri EXPOMED sebitde lukmançylyk derňewi, diagnoz, bejeriş, bejeriş önümleri, enjamlar, ulgamlar, tehnologiýa, enjamlar we hassahanalaryň çözgütleri üçin öňdebaryjy sergi boldy. Türkiýäniň saglygy goraýyşda ilkinji çäresi hökmünde EXPOMED üpjün edijileri Türkiýede esasy karar berýänler we ösüp barýan goňşy asewraziýa bazarlary bilen ýüzbe-ýüz goýýar.

Hwatime Medical Attended the 2019 Istanbul International Medical Equipment Exhibition Expomed-2

Bu sergi Hwatime Medical üçin türk bazaryny açmak, häzirki bazar ýagdaýyny we müşderiler üçin geljekdäki tendensiýalary seljermek we üstünlikli monitor önümleri bilen üpjün etmek üçin örän möhüm platforma.

Hwatime Medical Attended the 2019 Istanbul International Medical Equipment Exhibition Expomed-3

Bu sergä gatnaşmak üçin “Hwatime Medical” ähli ugurlarda, esasanam önüm öndürijiliginiň görkezilişinde doly taýýarlyk gördi. Qualityokary hilli önümler müşderiler tarapyndan öwüldi we Hwatime Medical bu sergide gaty kanagatlanarly netijeleri gazandy. Önüm öndürijiligini görkezmek arkaly müşderiler Hwatime önümlerine we hyzmatlaryna has köp düşünýärler. Müşderileriň köpüsi hyzmatdaşlygyň güýçli niýetini mälim etdiler. Käbir müşderiler geleşikler etdiler, käbir müşderiler ýerinde 500 birlik monitory sargyt etdiler.

Hwatime Medical Attended the 2019 Istanbul International Medical Equipment Exhibition Expomed-4

Bu sergi arkaly müşderilerimiz Hwatime önümlerine düşünişini artdyrdylar we halkara monitorlar bazaryny giňeltdiler. Türkiýe halkara lukmançylyk sergisi üstünlikli tamamlandy.


Iş wagty: Apr-04-2019