Germaniýanyň 51-nji Dýusseldorf lukmançylyk sergisinde Hytaýyň akylly önümçiliginiň täze jadysy, Hwatime lukmançylygy

The New Charm of China's Intelligent Manufacturing, Hwatime Medical at the 51st Dusseldorf Medical Exhibition in Germany-1

51-nji Germaniýa Dýusseldorf halkara lukmançylyk enjamlary sergisi

MEDICA 2019 grand, ýerli wagt bilen 18-nji noýabrda Germaniýanyň Dýusseldorf halkara konwensiýa we sergi merkezinde açyldy. Sergi meýdany 283,800 inedördül metre ýetdi. Bu sergä 130-a golaý ýurtdan we sebitden 5000-den gowrak halkara belli kompaniýa gatnaşdy.

The New Charm of China's Intelligent Manufacturing, Hwatime Medical at the 51st Dusseldorf Medical Exhibition in Germany-2

MEDICA lukmançylyk pudagy üçin dünýädäki iň uly waka. 40 ýyldan gowrak wagt bäri her bir hünärmeniň senenamasynda berk ornaşdy. MEDICA-nyň beýle üýtgeşik bolmagynyň köp sebäbi bar. Birinjiden, bu çäre dünýädäki iň uly lukmançylyk söwda ýarmarkasydyr.

The New Charm of China's Intelligent Manufacturing, Hwatime Medical at the 51st Dusseldorf Medical Exhibition in Germany-3

Mundan başga-da, her ýyl işewürlik, gözleg we syýasat ugurlaryndan öňdebaryjy şahsyýetler bu ýokary derejeli çäräni özleriniň gatnaşmagy bilen makullaýarlar - tebigy ýagdaýda bu pudakdan on müňlerçe milli we halkara hünärmenler we karar berýänler bilen bilelikde. 

The New Charm of China's Intelligent Manufacturing, Hwatime Medical at the 51st Dusseldorf Medical Exhibition in Germany-4

Dünýäde 1-nji lukmançylyk sergisi hökmünde MEDICA-nyň barlygy söwda ýarmarkasyndan has uludyr. Dünýä lukmançylyk pudagynyň ösüş ugruna ýolbaşçylyk edýär, şeýle hem lukmançylyk bejergisiniň we häzirki zaman tehnologiýalarynyň ajaýyp utgaşmasydyr.
Lukmançylyk tehnologiýasy bilen üpjün ediji sergi COMPAMED we MEDICA bilelikde synergistik täsir edýär. Bu iki sergi, degişlilikde lukmançylyk tehnologiýalarynyň ösüşini öňe sürmek bilen bir hatarda, degişli pudaklary üçin yzygiderli güýç akymyny üpjün edýär.

The New Charm of China's Intelligent Manufacturing, Hwatime Medical at the 51st Dusseldorf Medical Exhibition in Germany-5

Hwatime Medical, 2019-njy ýylyň 18-21-nji noýabrynda Germaniýanyň Dýusseldorf şäherinde geçirilen GYSGAÇA sergisine gözegçilik önümleriniň we PSA molekulýar elek kislorod öndürmek ulgamynyň doly toplumy bilen gatnaşdy we doly üstünlik gazandy.

4 gün dowam eden sergide diňe bir “Hwatime Medical” -iň Europeanewropaly distribýutorlary we müşderileri stende baryp görmän, eýsem dünýäniň dürli ýurtlaryndan we sebitlerinden köp sanly täze Europeewropa, Günorta Amerika, Afrika müşderileri hem stende baryp, hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça gepleşikler geçirdiler.

“Hwatime Medical” täze potensial müşderileriň köpüsini özüne çekdi we täze derejä ýetmek üçin “China Medical” -iň halkara bazaryny giňeltmegine itergi berdi.


Iş wagty: Noýabr-22-2019